Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia mienia

 • Kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenia finansowe

 • Ubezpieczenie należności handlowych
 • Ubezpieczenie ryzyka utraty zysku
 • Ubezpieczenie emisji papierów wartościowych POSI,
 • Ubezpieczenie kredytów kupieckich
 • Ubezpieczenie kredytów bankowych

Ubezpieczenia strat finansowych

W niektórych formach działalności polisy OC są obligatoryjnie wymagane przez przepisy prawa. Ważne jest jednak to, że wykonując jakąkolwiek działalność warto dokonać zakupu dobrowolnego ubezpieczenia OC. Zapewni ono naszym klientom wypłatę odszkodowania w odpowiedniej wysokości z tytułu popełnionych przez nas błędów, a tym samym chroni nas przed potencjalnymi kosztami związanymi z ich naprawieniem. W ten sposób znacznie ograniczamy możliwość strat finansowych.

 • Obowiązkowe ubezpieczenia OC
 • Ubezpieczenie OC członków zarządu (D&O)
 • Ubezpieczenie OC pracodawcy
 • Ubezpieczenie OC za produkt
 • Ubezpieczenie OC najemcy
 • Ubezpieczenie OC podwykonawców
 • Ubezpieczenie OC wzajemne
 • Ubezpieczenie OC za szkody w przedmiotach ruchomych znajdujących się w pieczy lub pod kontrolą
 • Ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z wadliwym wykonaniem prac lub usług
 • Ubezpieczenie OC za szkody w środowisku
 • Ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
 • Ubezpieczenie OC za szkody w obcych środkach transportu wyrządzone podczas prac ładunkowych
 • Ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego
 • Ubezpieczenie OC za koszty poniesione na demontaż wadliwych produktów oraz na montaż produktów bez wad
 • Ubezpieczenie OC za szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ubezpieczenie sprzeniewierzenia, szkód wyrządzonych przez pracowników.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Wykorzystując w swojej działalności kredyty bankowe, realizując kontrakty na rzecz innych podmiotów czy też nieustannie biorąc udział w przetargach warto zaopatrzyć się w gwarancje ubezpieczeniowe. Jest to rewelacyjny instrument dla wszystkich firm, niezależnie od branży, w której działają.

W wielu przypadkach gwarancje ubezpieczeniowe przyczyniają się, a niejednokrotnie są warunkiem koniecznym zawarcia kontraktu z kontrahentem. Umożliwiają one przedsiębiorcy nieangażowania własnych funduszy np. w zabezpieczenie kredytu bankowego czy też we wpłatę wadium koniecznego do przystąpienia do przetargu. Ogromną zaletą gwarancji ubezpieczeniowych jest to, że pozwalają na bycie godnym zaufania partnerem biznesowym oraz dają możliwość uczestnictwa w wielu przetargach jednocześnie. Przynoszą one korzyści zarówno beneficjentowi, jak również przedsiębiorcy.

Gwarancje są najprostszą oraz niesłychanie solidną formą zabezpieczenia przyszłych roszczeń. Nasz kontrahent może być pewny, że należna suma pieniędzy będzie wypłacona błyskawicznie i bez konieczności spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków.

Przykładowe gwarancje ubezpieczeniowe:

 • gwarancja przetargowa (gwarancja zapłaty wadium)
 • gwarancja należytego wykonania kontraktu
 • gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek
 • gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad
 • gwarancja zwrotu zaliczki
 • gwarancja zapłaty długu celnego
 • gwarancja składana jako zabezpieczenie akcyzowe
 • gwarancja zapłaty wierzytelności kontraktowych
 • gwarancja zapłaty za roboty budowlane
 • gwarancja zwrotu zapłaty dokonanej podwykonawcy za roboty budowlane
 • gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych
 • gwarancja Do Umowy z Użytkownikiem dla konta w trybie z odroczoną płatnością
 • gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku
 • gwarancja zapłaty czynszu

76 742 51 05