Baza wiedzy

Obecność na rynku oraz funkcjonowanie w dowolnej branży wiąże się różnymi grupami ryzyka. Niektórzy szybko i skutecznie identyfikują obszary ryzyka i zabezpieczają się przed kosztami związanymi z możliwością wystąpienia niespodziewanej szkody. Inni natomiast nie robią z takiej wiedzy żadnego użytku. Odpowiedzialność gospodarczo-biznesowa jest bardzo istotna, dlatego też warto za niewielką opłatą, przenieść ryzyko na ubezpieczyciela. Istotne jest to, że rynek ubezpieczeń stale poszerza swoją ofertę, dzięki czemu praktycznie każde ryzyko może zostać ubezpieczone.

Samodzielne poszukiwanie najtańszej ochrony czy też zapobiegliwe ubezpieczanie wszystkiego nie jest dobrym rozwiązaniem.

Posiadanie wiedzy związanej potencjalnymi ryzykami zagrażającymi przedsiębiorstwu, czy też rozeznanie wśród dostępnych produktów nie wystarczy do tego, aby wybrać ubezpieczenie idealnie dopasowane do naszych potrzeb. W ubezpieczeniach niezwykle ważny jest fakt, w jaki sposób towarzystwo ubezpieczeniowe definiuje wskazane typy ryzyk oraz jaki jest proponowany zakres ubezpieczenia określony w ogólnych warunkach. Poprawnej oceny wskazanych elementów może jedynie dokonać specjalista od ubezpieczeń - broker ubezpieczeniowy.

KIM JEST BROKER UBEZPIECZENIOWY?

Broker ubezpieczeniowy to podmiot upoważniona przez Ubezpieczonego do stałego bądź doraźnego dokonywania na rachunek mocodawcy czynności prawnych lub faktycznych, związanych z zawieraniem lub doprowadzaniem do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniem zadań dążących do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniem w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w sprawach związanych z uzyskaniem odszkodowania, a także z organizowaniem i nadzorowaniem czynności brokerskich.

JAKIE SĄ ZALETY SKORZYSTANIA Z POŚREDNICTWA BROKERA?

Kwalifikacje i doświadczenie brokera ubezpieczeniowego sprawiają, że posiada on ogromną wiedzę z zakresu ubezpieczeń. Taka osoba odznacza się również znajomością rynku. Wszystkie te cechy pozwalają na:

 • zminimalizowanie kosztów ubezpieczenia dzięki dostosowaniu polisy do realnych potrzeb
 • oszczędność czasu Klienta oraz zatrudnionych w jego firmie pracowników
 • wykluczenie zagrożeń związanych z możliwością wieloznacznego zrozumienia warunków ubezpieczenia

Zaletą takiej usługi jest fakt, że skorzystanie z niej nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami, a broker ubezpieczeniowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje doradztwo

AGENT UBEZPIECZENIOWY A BROKER ? JAKA JEST ISTOTNA RÓŻNICA?

Agenci ubezpieczeniowi działają w imieniu konkretnego ubezpieczyciela. Broker nie reprezentuje żadnego towarzystwa, a wyłącznie kieruje się interesami swojego Klienta. Jest niezależnym pośrednikiem, który opracowuje program ubezpieczeniowy idealnie dopasowany do potrzeb Klienta.

MULTIAGENCJA A BROKER ? JAK JEST ISTOTNA RÓŻNICA?

Wiele osób myli priorytetowy cel multiagencji i brokera ubezpieczeniowego. Obydwa podmioty proponują Klientom oferty różnych ubezpieczycieli. Rola multiagencji sprowadza się najczęściej do porównania cen. Broker ubezpieczeniowy natomiast jest tym, który kreuje warunki umowy, oraz negocjuje z towarzystwem różne istotne dla Klienta kwestie. Nie oferuje on tradycyjnego zakresu świadczeń! Oferowane usługi są bezpłatne. Wynagrodzenie brokera pochodzi z kurtażu brokerskiego, który jest wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

JAKI JEST KOSZT POŚREDNICTWA BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO?

Klient nie ponosi żadnych opłat. Koszt produktu jest identyczny jak w przypadku udania się Klienta bezpośrednio do Ubezpieczyciela.

W każdym ubezpieczeniu oferowanym przez poszczególne towarzystwa są skalkulowane koszty pozyskania klienta. Cena ta niestety nie jest modyfikowana w momencie, gdy klient sam zgłosi się do siedziby Ubezpieczyciela. Zgodnie z przepisami prawa, koszty serwisu brokerskiego rozliczane są ubezpieczycielami. W ten sposób nie obciążają bezpośrednio klientów brokera.

Prowizje agencyjne są zależne od wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego. Wynagrodzenie brokerów jest praktycznie jednolite we wszystkich Towarzystwach. Taka sytuacja powoduje, że rekomendowana oferta jest rzetelna, ponieważ wybór ubezpieczyciela nie wpływa na honorarium Brokera.

CO OZNACZA POJĘCIE "KURTAŻ"?

Słowo ?kurtaż? oznacza wynagrodzenie czy też prowizję otrzymywaną przez maklera za pośrednictwo w transakcjach dokonywanych na giełdzie. Takie wynagrodzenie może otrzymywać również broker uczestniczący w procesie zawierania umów ubezpieczeniowych. Jest ono wypłacane z tytułu uplasowania danego ryzyka w wybranym towarzystwie ubezpieczeń. W takim przypadku prowizję płaci brokerowi ubezpieczyciel. Jej wysokość obejmuje ustalony procent składki.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZWERYFIKOWAĆ TO, ŻE PROPOZYCJA BROKERA BĘDZIE NAJLEPSZA DLA MNIE A NIE DLA NIEGO?

Każdorazowa rekomendacja, którą otrzymuje Klient posiada uzasadnienie.

Należy również wspomnieć, że prowizje brokerów są transparentne. Klient może zażyczyć sobie wgląd w zapisy umowy, która jest zawarta z ubezpieczycielem.

CZY KORZYSTANIE Z USŁUG BROKERA JEST DLA MNIE BEZPIECZNE?

Każdy broker jest obligatoryjnie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

Składki ubezpieczeniowe, które wpływają do brokera ubezpieczeniowego od Ubezpieczonego traktuje się identycznie jak te wpłacone do towarzystwa ubezpieczeń. Ma to wpływ na ważność zawartej umowy ubezpieczenia. Natomiast świadczenia z umowy ubezpieczenia wypłacone bezpośrednio brokerowi ubezpieczeniowemu nie są uznawane za wypłacone uprawnionemu na podstawie umowy ubezpieczenia, aż do chwili ich faktycznego otrzymania przez uprawnionego.

JAKIE PRZEPISY REGULUJĄ DZIAŁALNOŚĆ BROKERÓW?

Działalność brokerska jest regulowana przepisami Ustawy z dnia 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.)

DLACZEGO WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA USŁUGI FIRMY INNPACT BROKER?

Zawsze proponujemy najlepsze rozwiązania związane z zakresem umowy ubezpieczeniowej oraz kosztami, ponieważ w sposób kompleksowy oceniamy ryzyka ubezpieczeniowe. W przypadku wystąpienia szkody monitorujemy proces likwidacji.

PRAWO UBEZPIECZENIOWE

 • Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. (Dz.U. 2006 Nr 157 poz. 1119 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 Nr 124, poz. 1152).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2004 Nr 26, poz. 225).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003 Nr 124, poz. 1151 ze zm,).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1153 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 r. Nr 133 poz. 884 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.)
 • Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

76 742 51 06